Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Dịch vụ Sổ liên lạc điện tử vnEdu của VNPT

10/4/2013 8:45:12 AM

Dịch vụ Sổ liên lạc điện tử vnEdu của VNPT Sổ liên lạc truyền thống, 1 cuốn sổ được coi là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, định kỳ hàng tuần, hàng tháng để gửi về cho gia đình thông báo về kết quả học tập của mỗi học sinh. Thế nhưng với những ứng dụng của công nghệ thông tin, cuốn sổ truyền thống này hiện nay đang dần dần được thay thế bằng một hình thức liên lạc mới đó là liên lạc điện tử.

Chọn trang